Nieuws

Info

Artikel 1. Algemeen 

De volgende begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de volgende betekenis:

  • Bezoeker: iedere persoon die een Overeenkomst sluit met MMTP NL met het oog op het bijwonen van een door MMTP NL georganiseerde Voorstelling.
  • Kaartverkooporganisatie: de organisatie die in opdracht van MMTP NL (eveneens) de verkoop van toegangsbewijzen voor de Voorstelling organiseert.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen MMTP NL en de Bezoeker met betrekking tot het bijwonen van de Voorstelling, die rechtstreeks met MMTP NL wordt gesloten, dan wel via een door MMTP NL ingeschakelde Kaartverkooporganisatie tot stand komt.
  • MMTP NL: de organisator van de Voorstelling. 
  • Eventlocatie: de locatie waar de Voorstelling zal worden opgevoerd.
  • Voorstelling: een voor het publiek toegankelijke gebeurtenis waarbij een optreden van artistieke, muzikale of culturele aard wordt opgevoerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere Overeenkomst. 
2.2. Indien de Overeenkomst tot stand is gekomen door bemiddeling van een door MMTP NL ingeschakelde Kaartverkooporganisatie, en deze organisatie ook algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, prevaleren ingeval van strijdigheid de Algemene Voorwaarden van MMTP NL.
2.3. De Eventlocatie waar de Voorstelling wordt opgevoerd kan ook huisregels of algemene voorwaarden hebben die de Bezoeker moet naleven. Ingeval van strijdigheid met deze voorwaarden prevaleren de Algemene Voorwaarden van MMTP NL.
2.4 Door het aanschaffen van een toegangsbewijs verklaart de Bezoeker zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 

2.5 MMTP NL kan de Algemene Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de MMTP NL dit op haar website zal melden. Als de Bezoeker MMTP NL niet binnen 14 (veertien) dagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de Bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

2.6 De eventuele toepassing van algemene voorwaarden van de Bezoeker wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst inzake het bezoeken van een Voorstelling tussen MMTP NL en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een toegangsbewijs voor de Voorstelling bij MMTP NL dan wel bij een door MMTP NL ingeschakelde Kaartverkooporganisatie aanschaft.
3.2 Voor de toegang tot de Eventlocatie waarin de Voorstelling wordt opgevoerd is het overleggen van een geldig toegangsbewijs voor de Voorstelling vereist. 

3.3. Een geplaatste bestelling is onherroepelijk. De voor een bepaalde datum aangeschafte toegangsbewijzen kunnen niet worden omgeruild of geretourneerd. De Bezoeker heeft geen recht op ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 4. Toegang 
4.1. De Bezoeker heeft slechts toegang tot de zaal van de Eventlocatie met een geldig toegangsbewijs. 
4.2. Na aanvang van een Voorstelling heeft de Bezoeker geen recht de zaal te betreden, tenzij de Bezoeker hiertoe gemachtigd is door een medewerker van MMTP NL of de Eventlocatie. De Bezoeker heeft geen recht op restitutie van de ticketprijs en/of andere kosten. 

4.3 Een toegangsbewijs wordt eenmalig aan de Bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het toegangsbewijs (eenmalig) toegang tot de voorstelling en de Eventlocatie.

4.4 Alleen de houder van een origineel toegangsbewijs, die dit als eerste toont bij aanvang van de Voorstelling, krijgt toegang.

4.5 Het is de Bezoeker niet toegestaan om de Tickets zonder schriftelijke toestemming van MMTP NL voor commerciële doeleinden te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de Tickets.

Artikel 5. Toewijzing van andere plaatsen 
MMTP NL behoudt zich het recht voor om de Bezoeker een andere plaats toe te wijzen dan de plaats die bij de reservering c.q. aanschaf van het toegangsbewijs is geselecteerd, mits de toegewezen vervangende plaats in prijscategorie vergelijkbaar (of beter) is. Indien geen vergelijkbare plaats beschikbaar is, heeft de Bezoeker recht op restitutie van het verschil in prijscategorie met de op het toegangsbewijs vermelde prijs. 

Artikel 6. Wijzigingen rolverdeling
MMTP NL behoudt zich het recht voor om de rolverdeling tussentijds te wijzigen. 

Artikel 7. Intellectuele eigendom  
7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het logo en de eventuele tekst en (reclame)muziek van MMTP NL B.V. of een of meer van haar verbonden vennootschappen, alsmede het met betrekking tot de door MMTP NL B.V. of een van haar verbonden vennootschappen gehanteerde programma- c.q. bedrijfsformule berusten bij MMTP NL B.V. c.q. de betrokken verbonden vennootschap(pen). Het is de Bezoeker niet toegestaan deze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MMTP NL.
7.2. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de Voorstelling, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, de rechten op de naam, het logo, de tekst en de muziek van de Voorstelling, berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden op de Voorstelling of bij MMTP NL B.V. en/of een of meer van haar werkmaatschappijen.
7.3. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het aan de Bezoeker ter beschikking gestelde publiciteitsmateriaal, inclusief de programmaboeken, berusten bij MMTP NL en/of een of meer van haar verbonden vennootschappen. Het bedoelde publiciteitsmateriaal dient uitsluitend in de oorspronkelijke vorm gebruikt te worden en alleen gericht te zijn op de Overeenkomst. Voor ieder additioneel gebruik is de schriftelijke toestemming van MMTP NL vereist.
7.4. Het is de Bezoeker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MMTP NL niet toegestaan de merken en/of logo’s en/of andere herkenningstekens van MMTP NL of een aan haar gelieerde onderneming openbaar te maken, mits anders overeengekomen.
7.5. MMTP NL behoudt zich het recht voor om van de Voorstelling waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde Voorstelling.

Artikel 8. Aansprakelijkheid 
8.1 Indien vervanging van het toegangsbewijs nodig is door schade, verlies en/of diefstal kan de Bezoeker om een vervangend toegangsbewijs verzoeken, echter is MMTP NL bevoegd om daar kosten voor in rekening te brengen. MMTP NL aanvaardt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.  
8.2 MMTP NL en/of haar verbonden vennootschappen, haar personeel en/of (het personeel van) door haar ingeschakelde derden, kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of diefstal van eigendommen van de Bezoeker, noch voor lichamelijke schade of dood noch voor andere schade die direct en/of indirect verband houdt met het bezoek aan de Eventlocatie c.q. Voorstelling, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van MMTP NL.
8.3 Het betreden van de Eventlocatie en het bijwonen van de Voorstelling geschiedt door de Bezoeker op eigen risico.
8.4 MMTP NL zal ernaar streven dat de Voorstelling in overeenstemming met het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. MMTP NL is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade die daardoor voor de Bezoeker en/of derden is ontstaan. De aanvangstijden zoals onder andere vermeld op het toegangsbewijs zijn onder voorbehoud. MMTP NL en de Kaartverkooporganisatie spannen zich in om informatie te allen tijde actueel te houden en wijzigingen tijdig openbaar te maken. Echter is de Bezoeker zelf verantwoordelijk  regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van MMTP NL of de Kaartverkooporganisatie) of de aanvangstijd ongewijzigd is.
8.5 MMTP NL is niet aansprakelijk bij vertraging, het niet of onjuist afleveren van toegangsbewijzen, indien die vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan MMTP NL. 
8.6 MMTP NL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de juiste of onjuiste afhandeling van) toegangsbewijzen die de Bezoeker heeft gekocht bij derden, m.u.v. de door MMTP NL ingeschakelde Kaartverkooporganisatie.  

8.7 Indien en voor zover MMTP NL ondanks het voorgaande jegens de Bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe (en dus geen indirecte of immateriële schade) en beperkt tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van MMTP NL zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. MMTP NL is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker MMTP NL onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien MMTP NL ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

Artikel 9. Wijziging  
9.1. MMTP NL kan de Voorstelling verschuiven naar een andere datum of een andere Eventlocatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, overheidsmaatregelen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën, ziekten, quarantaines etc. of dreiging van deze of dergelijke omstandigheden. Primair zal verschuiven altijd worden geprobeerd alvorens annuleren wordt overwogen.
9.2. Onder een overmachtssituatie wordt onder meer begrepen, maar is niet beperkt tot: oorlog, oorlogsgevaar, daden van terrorisme, oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, brand, stakingen, schade en/of storingen aan apparatuur en/of apparatuur-besturingssystemen, (ook op dat moment reeds bestaande en dus voorzienbare) epidemieën, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van een artiest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zowel in binnenland als in buitenland, ten gevolge waarvan het laten doorgaan c.q. voortzetten van de Voorstelling redelijkerwijs niet van MMTP NL kan worden gevergd.
9.3. MMTP NL zal zich inspannen om een geannuleerde Voorstelling te verzetten naar een andere datum. 
9.4. In het geval het niet mogelijk is de Voorstelling op een ander  moment in te halen, bijvoorbeeld omdat de Voorstelling niet meer gespeeld wordt of omdat MMTP NL en de Bezoeker geen alternatieve datum overeen kunnen komen, dan zal MMTP NL of de Kaartverkooporganisatie het betaalde ticketbedrag restitueren op dezelfde wijze als waarop het is betaald. Indien Bezoeker een toegangsbewijs heeft aangeschaft met een cadeaukaart of een voucher zal aan Bezoeker opnieuw een voucher worden verstrekt. 
9.5. Voor de in dit artikel genoemde gevallen geldt dat MMTP NL niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de Bezoeker reeds gemaakte kosten van allerlei aard of overige directe of indirecte gevolg(schade) die verband houden met het bijwonen van de Voorstelling, waaronder de bij de Kaartverkooporganisatie aangeschafte aanvullende producten of diensten, zoals onder meer, maar niet beperkt tot verzekeringen, arrangementen en/of merchandise.

Artikel 10. Gedragsregels

10.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels van de Eventlocatie en de voorschriften en aanwijzingen van MMTP NL en de bevoegde instanties. Indien de MMTP NL dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens de Voorstelling, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens de Voorstelling in gevaar komt, heeft zij het recht de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Voorstelling te ontzeggen en/of van de Eventlocatie te verwijderen.

10.2 Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee naar de Voorstelling, maar (digitale) videocamera’s/camcorders en andere (geluids-)opnameapparatuur zijn niet toegestaan.

10.3 Registratie van de Voorstelling zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MMTP NL in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.
10.4. Bij overlast door wangedrag van een Bezoeker, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik of buitengewone luidruchtigheid, is het personeel van MMTP NL en/of de Eventlocatie gerechtigd deze persoon te doen verwijderen. De Bezoeker heeft in dit geval geen recht op restitutie van de Ticketprijs en/of andere kosten.
10.5. Het is verboden te roken in de Eventlocatie. 
10.6. Het is in de Eventlocatie alleen toegestaan om voedsel en/of drank te nuttigen dat in de Eventlocatie is verstrekt c.q. gekocht. 

Artikel 11. Garderobe 
11.1. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de Bezoeker.
11.2. Jassen, paraplu’s, grote tassen en dergelijke dienen (mogelijk tegen betaling van een  redelijke vergoeding) in de garderobe te worden bewaard. Het personeel van de garderobe heeft het recht om de bewaring van bijzonder waardevolle voorwerpen te weigeren.
11.3. MMTP NL is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van MMTP NL. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. 

Artikel 12. Voeding en dranken

12.1 MMTP NL kan niet garanderen dat de voeding en dranken die geconsumeerd worden tijdens de Voorstelling 100% allergenenvrij zijn. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Bezoeker om voor consumptie van enige drank of voeding het risico voor zichzelf te beoordelen. MMTP NL kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

12.2 De Bezoeker heeft de mogelijkheid om tot 1 week voor de Voorstelling aan te geven of er bepaalde allergieën zijn voor bepaalde voedingsstoffen. Voorzover mogelijk, zal MMTP NL of het cateringbedrijf die MMTP NL heeft ingeschakeld rekening houden met de dieetwensen.

Artikel 13. Persoonsgegevens
Op de verwerking van persoonsgegevens door MMTP NL is het privacybeleid van toepassing dat op de website van MMTP NL te raadplegen is. 

Artikel 14. Toepasselijk recht 
14.1. Elke rechtsverhouding tussen MMTP NL en de Bezoeker wordt beheerst door Nederlands recht.
14.2. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
14.3. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd zijn met enige wettelijke bepaling(en), dan kan deze als niet geschreven worden beschouwd en worden vervangen door een rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.